MSI Privacy Policy

 • 1
 • 2

(I) Předávání Osobních údajů do zahraničí

Shrnutí – Předávání Osobních údajů do zahraničí

Osobní údaje předáváme příjemcům v zahraničí. Pokud předáváme Osobní údaje z Evropského hospodářského prostoru (EHP) příjemcům mimo EHP bez Příslušné jurisdikce, činíme tak na základě Standardních smluvních doložek.

S ohledem na mezinárodní povahu našich obchodních aktivit předáváme Osobní údaje v rámci MSI skupiny třetím stranám, jak je uvedeno v Sekci (G) výše v souvislosti s účely uvedenými v těchto Pravidlech pro ochranu osobních údajů. Proto předáváme Osobní údaje jiným zemím, které mohou mít odlišné zákony a požadavky na ochranu Osobních údajů než se vztahují na zemi, ve které se nacházíte.

Pokud předáváme Vaše Osobní údaje z EHP příjemcům mimo EHP, kteří nejsou v Příslušné jurisdikci, činíme tak na základě Standardních smluvních doložek. Máte právo vyžádat si kopii našich Standardních smluvních doložek s využitím kontaktních údajů uvedených níže v Sekci (R).

Vezměte prosím na vědomí, že pokud převedete jakékoli Osobní údaje přímo MSI subjektu mimo EHP, neneseme odpovědnost za daný převod Vašich Osobních údajů. Budeme nicméně Vaše Osobní údaje od daného momentu, kdy je obdržíme, Zpracovávat v souladu s ustanoveními těchto Pravidel pro ochranu osobních údajů.

(J) Zabezpečení údajů

Shrnutí – Zabezpečení údajů

Přijali jsme příslušná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili Vaše Osobní údaje. Prosíme, abyste se ujistili, že nám zasíláte Osobní údaje zabezpečeným způsobem.

Přijali jsme příslušná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom ochránili Vaše Osobní údaje před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, pozměněním, neoprávněným zpřístupněním, neoprávněným přístupem či jinými protiprávními a neoprávněnými způsoby Zpracování v souladu s příslušnými právními předpisy.

Jelikož internet je otevřený systém, předávání informací přes internet není zcela bezpečné. Přestože přijmeme veškerá přiměřená opatření, abychom ochránili Vaše Osobní údaje, nemůžeme zaručit bezpečnost Vašich údajů, které nám jsou předávány přes internet – veškerá taková předání jsou na Vaše vlastní riziko a nesete odpovědnost za zajištění zabezpečeného přenosu veškerých zaslaných Osobních údajů.

(K) Přesnost údajů

Shrnutí – Přesnost údajů

Podnikáme veškeré přiměřené kroky, abychom zajistili, že Vaše Osobní údaje jsou přesné a aktuální a budou vymazány nebo opraveny, pokud odhalíme nepřesnosti.

Podnikáme veškeré přiměřené kroky, abychom zajistili, že:

 • Vaše Osobní údaje, které Zpracováváme, jsou přesné a aktuální, je-li to nezbytné; a
 • veškeré Vaše Osobní údaje, které Zpracováváme, jež jsou nepřesné (s ohledem na účely, za jakými jsou Zpracovávány) budou bez prodlení vymazány nebo opraveny.

Příležitostně Vás můžeme požádat o potvrzení, že Vaše Osobní údaje jsou přesné.

(L) Minimalizace údajů

Shrnutí – Minimalizace údajů

Podnikáme veškeré přiměřené kroky, abychom omezili objem Vašich Osobních údajů, které Zpracováváme, na přiměřeně nutné Osobní údaje.

Podnikáme veškeré přiměřené kroky, abychom zajistili, že Vaše Osobní údaje, které zpracováváme, se omezují na Osobní údaje, které jsou přiměřeně nutné v souvislosti s účely uvedenými v těchto Pravidlech pro ochranu osobních údajů.

(M) Uchovávání údajů

Shrnutí – Uchovávání údajů

Podnikáme veškeré přiměřené kroky, abychom zajistili, že Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze tak dlouho, dokud budou potřebné v souvislosti s jejich zákonným účelem.

Podnikáme veškeré přiměřené kroky, abychom zajistili, že Vaše Osobní údaje se Zpracovávají pouze po nejkratší nutnou dobu za účely uvedenými v těchto Pravidlech pro ochranu osobních údajů. Kritéria pro určení doby, po kterou budeme uchovávat Vaše Osobní údaje, jsou následující:

(1) Osobní údaje budeme uchovávat v podobě, která umožňuje identifikaci, pouze pokud:

(a) Nadále trvá vztah s Vámi (např. pokud jste uživatelem našich služeb nebo jste zákonným způsobem zahrnuti v našem adresáři a neodhlásili jste se); nebo

(b) Vaše Osobní údaje jsou potřebné v souvislosti se zákonnými zájmy uvedenými v těchto Pravidlech pro ochranu osobních údajů, pro které máme platný právní základ (např. pokud jsou Vaše Osobní údaje zahrnuty ve smlouvě uzavřené mezi námi a Vaším zaměstnavatelem a pokud máme oprávněný zájem na zpracování daných údajů pro účely provozování naší obchodní činnosti a plnění našich závazků v souladu s danou smlouvou; nebo pokud jsme právně zavázáni uchovat Vaše Osobní data),

A také:

(2) Doba trvání:

(a) veškerých příslušných promlčecích lhůt v souladu s příslušnými právními předpisy (tj. veškeré lhůty, během kterých by jakákoli osoba mohla proti nám vznést právní nárok v souvislosti s Vašimi Osobními údaji nebo pro kterou jsou Vaše Osobní údaje relevantní); a

(b) dodatečné dvouměsíční (2) lhůty následující po ukončení příslušné promlčecí lhůty (v případě, že jakákoli osoba vznese nárok na konci promlčecí lhůty, máme stále přiměřenou dobu, kdy můžeme identifikovat jakékoli Osobní údaje, které se vztahují k danému nároku),

a:

(3) dále, pokud jsou vzneseny jakékoli relevantní právní nároky, budeme pokračovat ve Zpracovávání Osobních údajů pro dané dodatečné období dle potřeby v souvislosti s danými nároky.

V průběhu lhůty uvedené v odstavci (2)(a) a (2)(b) výše omezíme naše Zpracování Vašich Osobních údajů na uložení a dodržování zabezpečení daných údajů s výjimkou rozsahu, ve kterému dané údaje musí být přezkoumány v souvislosti s jakýmikoli právními nároky nebo závazky v souladu s příslušnými právními předpisy.

Po uplynutí lhůty uvedené výše v odstavci (1), (2) a (3) v příslušném rozsahu, podnikneme následující kroky:

 • buď trvale vymažeme, nebo zničíme příslušné Osobní údaje; nebo
 • příslušné Osobní údaje anonymizujeme.

(N) Vaše zákonná práva

Shrnutí – Vaše zákonná práva

S ohledem na příslušné právní předpisy můžete mít řadu práv, včetně: práva neposkytnout nám Vaše Osobní údaje; práva na přístup k Vašim Osobním údajům; práva vyžádat si opravu nepřesností; práva vyžádat si výmaz nebo omezení Zpracování Vašich Osobních údajů; práva vznést námitku proti Zpracování Vašich Osobních údajů; práva převést Vaše Osobní údaje pod jiného Správce; práva odvolat Váš souhlas; a práva podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. V některých případech bude nutné poskytnout doklad totožnosti, než budete moci tato práva uplatnit.

S ohledem na příslušné právní předpisy můžete mít následující práva v souvislosti se Zpracováním Vašich příslušných Osobních údajů:

 • Právo neposkytnout nám Vaše Osobní údaje (vezměte prosím na vědomí, že Vám nebudeme moci poskytnout plný rozsah výhod plynoucích z našich Webových stránek, Aplikací, Produktů nebo služeb, pokud nám neposkytnete Vaše Osobní údaje – např. bez požadovaných informací nebudeme moci zpracovat Vaše požadavky);
 • právo vyžádat si přístup k Vašim příslušným Osobním údajům nebo jejich kopiím, včetně informací souvisejících s povahou, Zpracováním a zpřístupněním příslušných Osobních údajů;
 • právo vyžádat si opravu veškerých nepřesností ve Vašich příslušných Osobních údajích;
 • právo vyžádat si legitimně odůvodněné:
  • vymazání Vašich příslušných Osobních údajů; nebo
  • omezení Zpracování Vašich příslušných Osobních údajů;
 • právo na převedení příslušných Osobních údajů pod jiného Správce, a to ve strukturovaném, běžně využívaném a strojově čitelném formátu v příslušném rozsahu;
 • právo odvolat souhlas, pokud Zpracováváme Vaše příslušné Osobní údaje na základě daného souhlasu (vezměte na vědomí, že odvolání souhlasu nemá vliv na zákonné Zpracování provedené před datem, kdy jsme obdrželi [oznámení] o odvolání, a nebrání Zpracování Vašich Osobních údajů v souladu s jinými odpovídajícími právními základy); a
 • právo podávat stížnosti ohledně Zpracování Vašich příslušných Osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů (především Úřadu pro ochranu osobních údajů členského státu EU, kde máte bydliště nebo pracoviště nebo v kterém došlo k údajnému porušení, pokud to v daných případech připadá v úvahu).

S ohledem na příslušné právní předpisy můžete mít následující dodatečná práva v souvislosti se Zpracováním Vašich příslušných Osobních údajů:

 • právo vznést námitku, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, proti Zpracování Vašich příslušných Osobních údajů naší společností nebo jejím jménem; a
 • právo vznést námitku proti Zpracování Vašich příslušných Osobních údajů naší společností nebo jejím jménem pro účely přímého marketingu.

Vaše zákonná práva zůstanou nedotčena.

Pro výkon výše uvedeného práva nebo práv nebo pro dotaz o daných právech nebo jakýchkoli jiných ustanoveních těchto Pravidel pro ochranu osobních údajů nebo o Zpracování Vašich Osobních údajů prosím využijte kontaktní informace uvedené níže v Sekci (R). Vezměte prosím na vědomí, že:

 • v některých případech bude nutné prokázat Vaši totožnost před využitím daných práv; a
 • pokud Vaše žádost vyžaduje stanovení dodatečných skutečností (např. určení, zda je Zpracování v rozporu s příslušnými právními předpisy), prošetříme Vaši žádost v rozumné lhůtě, než se rozhodneme, jaké kroky podniknout.

(O) Soubory „cookies“ a obdobné technologie

Shrnutí – Soubory „cookies“ a obdobné technologie

Zpracováváme Osobní údaje za pomoci Souborů „cookies“ a obdobných technologií. Více informací naleznete v našich Pravidlech pro využívání souborů „cookies“.

Pokud navštívíte Webovou stránku nebo Aplikaci, obvykle na Vaše zařízení umístíme Soubory „cookies“ nebo načteme Soubory „cookies“, které jsou již na Vašem zařízení umístěny; to je vždy podmíněno Vaším souhlasem, pokud je požadován v souladu s příslušnými právními předpisy. Využíváme Soubory „cookies“ pro zaznamenávání informací o Vašem zařízení, Vašem prohlížeči a v některých případech o Vašich preferencích a uživatelských zvyklostech. Zpracováváme Osobní údaje za pomoci Souborů „cookies“ a obdobných technologií v souladu s našimi Pravidly pro využívání souborů „cookies“ .

(P) Podmínky využívání

Shrnutí – Podmínky využívání

Naše Podmínky využívání určují veškeré využívání našich Webových stránek, našich Aplikací a našich služeb.

Veškeré využívání našich Webových stránek, Aplikací, Produktů nebo služeb je podmíněno Podmínkami využívání . Doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali naše Podmínky využívání, abyste se seznámili se změnami, které příležitostně provádíme.

(Q) Přímý marketing

Shrnutí – Přímý marketing

Zpracováváme Osobní údaje, abychom Vás mohli kontaktovat a poskytnout Vám informace týkající se našich Webových stránek, Aplikací, Produktů nebo služeb, které by Vás mohly zajímat. Můžete kdykoli bezplatně zrušit odebírání.

Zpracováváme Osobní údaje, abychom Vás mohli kontaktovat e-mailem, telefonicky, poštou nebo jinými komunikačními formáty, abychom Vám mohli poskytnout informace týkající se Webových stránek, Aplikací, Produktů nebo služeb, které by Vás mohly zajímat. Pokud Vám poskytujeme Webové stránky, Aplikace, Produkty nebo služby, můžeme Vám zasílat informace týkající se našich Webových stránek, Aplikací, Produktů nebo služeb, nadcházejících akcích a další informace, které by Vás mohly zajímat, za využití kontaktních údajů, které jsme nám poskytli; to je však vždy podmíněno dřívějším získáním Vašeho souhlasu o účasti v rozsahu vyžadovaném příslušnými právními předpisy.

Odebírání propagačních e-mailů můžete kdykoli zrušit; jednoduše klikněte na odkaz o zrušení, který je připojen ke všem propagačním e-mailům, které rozesíláme. Jakmile zrušíte odebírání, nebudeme Vám zasílat další propagační e-maily, ale v některých případech Vás budeme nadále kontaktovat v rozsahu nutném pro účely jakýchkoli Webových stránek, Aplikací, Produktů nebo služeb, které jste si vyžádali.

(R) Informace o Správcích

Shrnutí – Informace o Správcích

Existuje několik MSI subjektů, které působí jako Správci pro účely těchto Pravidel pro ochranu osobních údajů.

Příslušní Správci pro účely těchto Pravidel pro ochranu osobních údajů jsou:

Subjekt Správce Kontaktní údaje
Micro-Star International Co., Ltd. Data Protection Officer <privacy-eu@msi.com>
Micro-Star Netherlands Holding B.V. Data Protection Officer <privacy-eu@msi.com>
Mystar Computer B.V. Data Protection Officer <privacy-eu@msi.com>
MSI Computer Sarl Data Protection Officer <privacy-eu@msi.com>
MSI Computer (UK) Ltd. Data Protection Officer <privacy-eu@msi.com>
MSI Computer Europe B.V. Data Protection Officer <privacy-eu@msi.com>
MSI Polska SP. Z O.O. Data Protection Officer <privacy-eu@msi.com>
MSI Italy S.R.L. Data Protection Officer <privacy-eu@msi.com>
MHK International Co., Ltd. Data Protection Officer <privacy-eu@msi.com>
Postal address for all:
MHK International Co., Ltd.
Data Protection Officer
Hanauer Landstraße 316
D-60314 Frankfurt am Main

Email:privacy-eu@msi.com

Našeho inspektora pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na základě výše uvedených kontaktních údajů.

(S) D efinice

 • Aplikace“ znamená jakoukoli Aplikaci, kterou zpřístupníme (včetně případů, kdy Aplikace zpřístupníme pomocí provozoven náležejících třetích stran nebo obchodních platforem online nebo jakýmkoli jiným způsobem).
 • Citlivé osobní údaje“ znamená Osobní údaje o rase nebo etnicitě, politických názorech, náboženském nebo filosofickém vyznání, členství v odborech, fyzický nebo mentální zdravotní stav, sexuální život, jakékoli skutečné nebo údajné trestné činy nebo sankce, národní identifikační číslo nebo jakékoli informace, které se považují za citlivé v souladu s příslušnými právními předpisy.
 • EHP“ znamená Evropský hospodářský prostor.
 • Osobní údaje“ znamená informace o jednotlivcích nebo na základě kterých lze jednotlivé osoby přímo nebo nepřímo identifikovat, a to především odkazem na identifikátory, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo odkazem na jeden nebo více faktorů, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu daného jednotlivce.
 • Profilování“ znamená jakoukoli formu automatického Zpracování Osobních údajů, jež zahrnuje využití Osobních údajů pro vyhodnocení určitých osobnostních stránek týkajících se fyzických osob, a to především za účelem analyzování nebo předurčení aspektů souvisejících s pracovním výkonem, ekonomickou situací, zdravotním stavem, osobními preferencemi, zájmy, spolehlivostí, chováním, lokalizací nebo pohybem dané fyzické osoby.
 • Příslušná jurisdikce“ znamená jurisdikci, která byla formálně určena Evropskou komisí, aby poskytla příslušnou úroveň ochrany Osobních údajů.
 • Příslušné Osobní údaje“ znamená Osobní údaje, jejichž jsme Správcem.
 • Soubory „cookies“ znamená malé soubory, které jsou umístěny na Vašem zařízení, když navštívíte webové stránky (včetně našich Webových stránek). V těchto Pravidlech pro ochranu osobních údajů zahrnují odkazy na „Soubory „cookies“ analogické technologie, například webové signály a transparentní GIF.
 • „Správce “ znamená subjekt, který rozhoduje o tom, jak a proč se budou Osobní údaje Zpracovávat. V mnohých jurisdikcích má Správce primární odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů.
 • Standardní smluvní doložky“ znamená vzorové texty transferových doložek přijaté Evropskou komisí nebo přijaté Úřadem pro ochranu osobních údajů a schválené Evropskou komisí.
 • Úřad pro ochranu osobních údajů“ znamená nezávislý veřejný úřad, který je právně pověřen vykonávat dozor nad dodržováním příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů.
 • „Webová stránka“ znamená jakoukoli webovou stránku provozovanou nebo spravovanou námi nebo v naším jménem.
 • Zpracovat“ „Zpracování“ nebo „ Zpracované“ znamená jakékoli nakládání s Osobními údaji, ať už se jedná o automatizované způsoby, například shromažďování, nahrávání, třídění, strukturování, uchovávání, adaptaci nebo úpravu, vyhledávání, konzultace, využití, zpřístupnění pomocí přenosu, rozšiřování nebo jiné způsoby zpřístupnění, uspořádání nebo kombinace, omezení, vymazání nebo zničení.
 • „Zpracovatel“ znamená jakoukoli osobu nebo subjekt, který Zpracovává Osobní údaje jménem Správce (jinou osobu než zaměstnance Správce).
 • 1
 • 2