MSI Podmínky užívání služeb

Přijetí podmínek používání

Tyto Smluvní podmínky použití (“Podmínky použití”) se vztahují na používání produktů a služeb (“Služba (y)”), které vám poskytl MSI. (“MSI ”), který se nachází na MSI.
Naše Služby mohou zahrnovat, bez omezení, webové stránky, fóra, on-line události, software, produkty, aplikace, dokumenty, další informace k dispozici od MSI a všechny aktualizace, vylepšení, nové funkce, nebo změny těchto Služeb. 
Používáním našich Služeb souhlasíte s těmito Smluvními Podmínkami. Jelikož naše Služby mohou zahrnovat softwarové aplikace s dalšími podmínkami nebo požadavky, budete muset souhlasit s těmito dodatečnými podmínkami, pokud se rozhodnete tuto službu používat. 
MSI si vyhrazuje právo aktualizovat tyto Smluvní podmínky kdykoli bez upozornění. Doporučujeme, abyste čas od času zkontrolovali tyto Smluvní podmínky pro aktualizace.
POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI, PROSÍM NEPOUŽÍVEJTE TUTO SLUŽBU (SLUŽBY). 

Osobní a Nekomerční použití

Všechny Služby jsou určeny pro osobní, nekomerční použití, pokud není uvedeno jinak.  Nesmíte kopírovat, upravovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, převádět, prodávat, pronajímat, zpětným postupem zjistit nebo pokoušet se získávat zdrojové kódy z jakékoliv části naší Služby pokud s tím písemně výslovně nesouhlasíme. 

Váš Obsah

Některé z našich Služeb dovolují nebo mohou vyžadovat, abyste zadali, odeslali, nahráli, předložili, ukládali nebo odesílali informace nebo obsah do MSI (kolektivně, “Nahrát”) s výhradou nebo za účelem uvedeným v MSI Zásadách ochrany osobních údajů nebo pro kontrolu veřejností nebo členy veřejných nebo soukromých komunit. Pokud není dohodnuto jinak mezi vámi a MSI, zachováváte si vlastnictví veškerých práv duševního vlastnictví ve svém nahraném obsahu. 
Při Nahrávání obsahu do našich Služeb souhlasíte s udělením MSI její globálním přidruženým společnostem a sesterským společnostem celosvětovou, zcela splacenou, neodvolatelnou licenci na kopírování, distribuci, přenos, veřejné zobrazování, reprodukci, úpravu, překlad, přeformátování, používání, užívání, ukládání, modifikaci nebo vytvářet odvozená díla z vašeho obsahu na provozování, propagaci a zdokonalování našich služeb a sublicenci těchto práv našim globálním partnerem a dodavatelem podle potřeby k dosažení stejných cílů.  

Nahráváním obsahu do MSI, berete na vědomí a souhlasíte s následovným:
i)    Zaručujete a prohlašujete, že vlastníte všechna příslušná práva v obsahu nebo jste získali veškerý nezbytný souhlas, práva, licence a zřeknutí se práv od příslušných vlastníků obsahu k poskytnutí licence a sublicenčního grantu pro MSI pro Nahraný obsah;
ii)    Dále zaručujete a prohlašujete, že váš Nahraný obsah neporušuje žádné podmínky pro Zakázané Způsoby uvedené dále v těchto Podmínkách užívání; Během Nahrávání obsahu jste neporušili žádné platné zákony a předpisy nebo nezfalšovali jste nebo nevymazali požadovaná autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví ani vlastnického práva; 
iii)    Jste plně odpovědní za obsah, protože MSI není a nebude povinen přehlédnout nebo posoudit jakýkoli obsah s ohledem na jeho přesnost, úplnost, kvalitu, zákonnost nebo spolehlivost.
iv)    Nesmíte Nahrávat obsah, který přímo či nepřímo zapojí nebo podporuje nezákonné nebo toxické chování, jako je například: nenávist založená na věku, rase, etnickém původu, národnosti, sexuální orientaci, pohlaví, vzhledu, náboženství a politice, činů, které mohou být považovány za protiprávní, hanlivé, a urážlivé a činů které odkazují na sexuální jednání, pornografii, obscénnost nebo vulgárnost; 
v)    Nahraný obsah neobsahuje víry, Trojské koně, počítačové červy, časové bomby, poškozené soubory, škodlivé skripty nebo jiné softwarové programy nebo kód, který může poškodit Služby a jakýkoli hardware nebo software potřebný k poskytování těchto Služeb; a
vi)    MSI Vám nezaplatí žádnou náhradu za Nahraný. Navíc,
MSI není povinen zveřejnit ani používat Váš obsah a může tento obsah kdykoli smazat podle vlastního uvážení. 

MSI Obsah

Naše Služba (Služby), kterou máte k dispozici, může obsahovat nebo vyžadovat instalaci MSI vyvinutého softwaru, který může být buď stažen samostatně nebo může být nainstalován ve Vaším MSI zařízení ve výchozím nastavení. Tento software může být automaticky aktualizován, pokud budou k dispozici nové verze. Abyste mohli využívat naše Služby, MSI tímto Vám udělujeme osobní, celosvětovou, bezplatnou, nepřevoditelnou, nevýhradní licenci na používání jakéhokoli MSI vyvinutého softwaru pro osobní, nekomerční použití v souladu s jakýmikoli poskytnutými pokyny nebo způsobem specifikovaným prostřednictvím softwarového rozhraní. Některé MSI softwarové komponenty mohou zahrnovat použití softwaru pod licencí Open source; u takových softwarových komponentů příslušná licence Open source bude řídit Vaše použití. Pro objasnění, software třetí strany je Vám licencován odděleně příslušným vlastníkem a/ nebo poskytovatelem takového softwaru, nikoliv MSI.
Veškerý text, grafika, uživatelská rozhraní, vizuální rozhraní, fotografie, ochranné známky, loga, zvuky, hudba, umělecká díla, software a počítačový kód (souhrnně “Obsah”) včetně, ale nikoli výlučně návrhu, struktury, výběru, koordinace, vyjádření a uspořádání takového Obsahu obsaženého v našich Službách je vlastněno, řízeno nebo licencováno (kým) nebo pro MSI je chráněn vizuálním stylem značky, autorskými právy, právy na patenty a ochranné známky a různými dalšími právy duševního vlastnictví a zákony o nekalé soutěži. S výjimkou případů, kdy je výslovně uvedeno v těchto Podmínkách použití, žádná část Služeb a žádný Obsah nesmí být kopírován, reprodukován, znovu publikován, nahrán, zveřejněn, veřejně zobrazen, kódován, přeložen, přenášen nebo distribuován jakýmkoli jiným počítačem, serverem, webovou stránkou s nebo jiným nosičem pro publikaci nebo distribuci nebo pro jakýkoli obchodní společnost bez MSI předchozího výslovného písemného souhlasu.
Můžete použít informace o MSI produktech a Službách (např. katalogové listy, články založené na znalostech a podobné materiály), které jsou k dispozici MSI ke stažení za předpokladu, že (1) neodstraníte jakýkoli jazyk vlastního oznámení ve všech kopiích těchto dokumentů (2) použijete takové informace pouze pro Vaše osobní, nekomerční informační účely a nekopírujete ani nezveřejnujete takové informace na žádný počítač v síti nebo jej nevysíláte v žádném médiu, (3) neprovádíte žádné změny takových informací a (4) neposkytnete žádné další reprezentace nebo záruky týkající se těchto dokumentů.

Zakázané použití

Souhlasíte s tím, že Služby nebudete používat: (a) způsobem, který porušuje jakýkoli místní, státní, národní, zahraniční nebo mezinárodní zákon, nařízení, pravidlo, pořádek, smlouvu nebo jiné právo (každý z nich je “Zákon”); b) pronásledovat, obtěžovat nebo poškozovat jiné osoby; (c) vydávat se za jakoukoli osobu nebo entitu nebo jiným způsobem zkreslovat vaši příslušnost s osobou nebo subjektem; (d) zasahovat nebo narušovat Služby a servery nebo sítě, které jsou k němu připojeny; (e) využívat veškeré metody dolování dat, robotů nebo podobných metod shromažďování nebo extrahování dat ve spojení se Službami nebo jakýmkoli MSI serverem; nebo (f) pokusit se získat neoprávněný přístup k jakékoli části Služeb nebo jakýmkoli jiným účtům, počítačovým systémům nebo sítím připojeným k Službám nebo webovým stránkám, ať už prostřednictvím hackingu, dolování hesel nebo jakýmikoli jinými prostředky; (g) zkoumat, skenovat nebo otestovat zranitelnost Služeb nebo jakékoliv sítě připojené k Službám, ani porušovat bezpečnostní nebo autentizační opatření na Službách nebo jakékoliv síti připojené k Službám. Nesmíte provádět zpětné vyhledávání, sledování nebo hledání jakýchkoli informací o jakémkoli jiném uživateli nebo návštěvníkovi Služby nebo jakéhokoli jiného zákazníka MSI, včetně jakéhokoli  MSI  účtu, který nevlastníte, na jeho zdroj, nebo využívat Služby nebo jakoukoli službu nebo informace zpřístupněné nebo nabízené Službami nebo prostřednictvím těchto služeb, a to jakýmkoli způsobem, kdy je účelem odhalování jakýchkoli informací, včetně,  nikoli však výlučně osobních identifikačních údajů nebo informací jiných než vaše vlastní informace, jak je stanoveno Službami. (h) podniknout jakékoli kroky, které způsobí nepřiměřené nebo neúměrně velké zatížení infrastruktury Služeb nebo MSI systémů nebo sítí nebo jakýchkoli systémů nebo sítí propojených se Službami nebo k MSI; nebo (i) používat jakékoliv zařízení, software nebo rutinu k zasahování nebo pokusu zasahovat do řádného fungování Služby nebo jakékoliv transakce prováděné na Službách nebo při využívání Služeb jakoukoli jinou osobou.

Jiné Smluvní Podmínky

Dodatečné smluvní podmínky se mohou vztahovat na nákupy zboží nebo služeb a na určité části nebo jiné podobné funkce Služeb, včetně soutěží, propagací nebo jiných podobných funkcí, přičemž všechny tyto podmínky jsou tímto odkazem součástí těchto Podmínek použití. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat další smluvní podmínky, včetně případného zastupovaní Vás, že máte dostatečný zákonný věk k tomu, abyste mohl používat nebo se podílet na takové službě nebo funkci. V případě rozporu mezi těmito Podmínkami užití a podmínkami zveřejněnými nebo platnými pro určitou část Služeb nebo pro jakoukoli službu nabízenou na Službách nebo prostřednictvím těchto Služeb, tyto posledně zmínění podmínky budou kontrolovat s ohledem na Vaše používání této části Služeb nebo konkrétní služby.
MSI může provádět změny ve všech produktech nebo službách nabízených ve Službách nebo v příslušných cenách jakýchkoli takových produktů nebo služeb kdykoliv bez předchozího upozornění. Materiály v Službách týkající se produktů a služeb mohou být zastaralé, a MSI se nezavazuje aktualizovat materiály týkající se Služeb s ohledem na tyto produkty a služby. 

Účty, Hesla a Zabezpečení

Některé funkce nebo služby nabízené v Službách nebo prostřednictvím těchto Služeb mohou od Vás vyžadovat otevření účtu (včetně nastavení ID a hesla). Při vytváření takového účtu se ujistěte, že poskytnuté informace jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné, jak je vyžadováno při registraci. Pokud dojde k změnám těchto informací, měli byste okamžitě aktualizovat své registrační informace. Jste zcela zodpovědní za zachování důvěrnosti informací, které máte k účtu, včetně vašeho hesla, a pro každou a veškerou činnost, která se vyskytuje pod vaším účtem v důsledku toho, že jste nedokázali udržet tyto informace v bezpeční a utajené. Souhlasíte s oznámením MSI okamžitě o neoprávněném použití vašeho účtu nebo hesla nebo o jakémkoli dalším narušení bezpečnosti. Můžete být zodpovědní za straty, které vznikli MSI nebo vzniklé jakémukoli jinému uživateli nebo návštěvníkovi Služeb v důsledku toho, že někdo jiný používá vaše MSI ID, heslo nebo účet v důsledku toho, že si svůj účet neudržíte bezpečný a utajený.

Soukromí

MSI zásady ochrany osobních údajů se vztahují na používání Služeb a jejich podmínky jsou součástí těchto Podmínek použití tím, že jsou začleněny s plnou silou a účinkem. Navíc používáním Služeb potvrzujete a souhlasíte s tím, že internetové přenosy nejsou nikdy zcela soukromé nebo bezpečné. Chápete, že jakákoli zpráva nebo informace, které zasíláte na Služby, mohou být přečteny nebo zachyceny jinými uživateli, a to i v případě, že existuje zvláštní upozornění, že určitý přenos (například informace o kreditní kartě) je šifrován.
Vzhledem k mezinárodní povaze podnikání společnosti MSI, přenášíme informace ve skupině MSI a dodavatelům třetích stran, kteří nám pomáhají poskytovat Vám Služby za účelem stanoveným v těchto Podmínkách použití. Proto můžeme převést informace do zemí, které mohou mít odlišné zákony a požadavky na zajištění ochrany údajů dat dat než ty, které jsou platné v zemi, v níž se nacházíte.
Další podrobnosti o tom, jak mohou být vaše informace shromažďovány, používány a zpracovávány, jsou podrobně popsány v MSI zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese https://cz.msi.com/page/privacy-policy.

Odkazy na Jiné Webové stránky a na Služby MSI

Služby mohou obsahovat odkazy na jiné nezávislé webové stránky třetích stran (“Propojené Webové Stránky”). Tyto Propojené Webové Stránky jsou poskytovány výhradně pro pohodlí našich návštěvníků. Takové propojené stránky nejsou pod kontrolou MSI a MSI nenese odpovědnost a nepodporuje obsah těchto odkazovaných webových stránek, včetně jakýchkoli informací nebo materiálů obsažených na těchto Propojených Stránkách. Budete muset udělat svůj vlastní nezávislý úsudek ohledně Vaší interakce s těmito Propojenými Stránkami.

Vyloučení Odpovědnosti

MSI NESLIBUJE, ŽE SLUŽBY NEBO JAKÝKOLI OBSAH, SLUŽBA NEBO FUNKCE SLUŽEB BUDOU BEZ CHYBY NEBO NEPŘERUŠENÝ, NEBO ŽE JAKÉKOLI VADY BUDOU OPRAVENY NEBO ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB POSKYTNE SPECIFICKĚ VÝSLEDKY. SLUŽBY A JEJICH OBSAH JSOU POSKYTOVÁNY NA ZÁKLADĚ “JAK-JE” A “JAK-K DISPOZICI”. VŠECHNY INFORMACE POSKYTOVANÉ NA SLUŽBÁCH JSOU PŘEDMĚTEM ZMĚNY BEZ UPOZORNĚNÍ. MSI NEMŮŽE ZABEZPEČIT, ŽE JAKÉKOLI SOUBORY NEBO JINÉ DATA, KTERÉ STIAHNĚTE ZE SLUŽEB, BUDOU BEZ VÍRŮ NEBO KONTAMINACE NEBO DESTRUKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ. MSI ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY, VÝJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ JAKÝCHKOLI ZÁRUK PŘESNOSTÍ, NEPORUŠENÍ, OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. MSI SE ZŘÍKÁ JAKÉKOLIV A VEŠKERÉ ZODPOVĚDNOSTI ZA ČINNOST, OPOMENUTÍ A CHOVÁNÍ TŘETÍCH STRAN VE SPOJENÍ S NEBO SOUVISEJÍCÍ S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB A/ NEBO MSI SLUŽEB. PŘEBÍRÁTÉ CELKOVOU ZODPOVĚDNOST ZA VAŠE UŽÍVÁNÍ SLUŽEB A JAKÝCHKOLI PROPOJENÝCH SLUŽEB. VÁŠ JEDINÝ PROSTŘEDEK PROTI MSI PRO NESPOKOJENOST SE SLUŽBAMI NEBO JAKÝMKOLI OBSAHEM JE PŘESTAT POUŽÍVAT SLUŽBY NEBO JAKÝKOLIV TAKOVÝ OBSAH. TOTO OBMEDZENÍ ÚLEVY JE SOUČÁSTÍ DOHODY MEZI STRANAMI.
Výše uvedené zřeknutí se odpovědnosti se vztahuje na jakékoli škody, odpovědnost nebo zranění způsobené porušením výkonu, chybami, vynecháním, přerušením, vymazáním, vadou, zpožděním provozu nebo přenosem, počítačovým virem, selháním komunikační linky, krádeží nebo zničením nebo neoprávněným přístupem, změna nebo použití, ať už za porušení smlouvy, přečin, nedbalost nebo jakýkoli jiný důvod. 
MSI si vyhrazuje právo kdykoli bez upozornění: (1) pozměnit, pozastavit nebo ukončit provoz nebo přístup k Službám nebo jakékoli části Služeb z jakéhokoli důvodu; (2) upravovat nebo měnit Služby nebo jakoukoli část Služeb a všechny příslušné zásady nebo podmínky; a (3) přerušit provoz Služeb nebo jakékoliv části Služby, pokud je to nutné k provádění rutinní nebo nerutinní údržby, opravy chyb nebo jiných změn.

Omezení Odpovědnosti

S výjimkou případů, kdy to zákon zakazuje, Vám MSI nebude v žádném případě odpovědná za jakékoli nepřímé, následné, náhodné nebo trestné škody včetně ztrát zisků, a to i v případě, že byla MSI informována o možnosti takových škod.

Odškodnení

Souhlasíte s odškodněním a s držením MSI, jejích úředníků, ředitelů, akcionářů, předchůdců, zájemců, zaměstnanců, agentů, dceřiných společností a přidružených společností, z jakýchkoli požadavek, ztrát, odpovědnosti, nároků nebo výdajů (včetně poplatků za advokáta), proti MSI kteroukoli třetí stranou z důvodu nebo vyplývající z nebo v souvislosti s Vaším používáním Služeb.

Porušení těchto Podmínek Použití

V souladu s MSI Zásadami ochrany osobních údajů MSI může zveřejnit veškeré informace, které máme o vás (včetně vaší totožnosti), pokud zjistíme, že takové zveřejnění je nezbytné v souvislosti s jakýmkoli vyšetřováním nebo stížností týkajících se Vašeho využívání Služeb nebo k identifikaci, kontaktování nebo podání žaloby proti někomu, kdo může způsobit zranění nebo zásah (úmyslně nebo neúmyslně) do MSI práv nebo vlastnictví nebo práv nebo majetek návštěvníků nebo uživatelů Služeb, včetně MSI zákazníků. MSI si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit veškeré informace, které MSI považuje za nezbytné pro dodržení platných zákonů, předpisů, právních postupů nebo žádostí ze strany vlády. MSI také může zveřejnit vaše informace, když MSI určí, že příslušné právo vyžaduje nebo povoluje takové zveřejnění, včetně výměny informací s jinými společnostmi a organizacemi za účelem ochrany proti podvodům. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že MSI může, v souladu s MSI Zásadami ochrany osobních údajů, zachovat veškeré vysílání nebo komunikaci s vámi MSI prostřednictvím Služeb nebo jakékoliv služby nabízené službou nebo prostřednictvím těchto služeb a tyto údaje může též zveřejnit, pokud se to vyžaduje podle zákona nebo MSI, stanoví, že takové zachování nebo zveřejnění je přiměřeně nutné pro (1) dodržování právních postupů, (2) prosazování těchto Podmínek užívání, (3) odpovědět na tvrzení, že tato data porušují práva jiných osob, nebo (4) chránit práva, majetek nebo osobní bezpečnost MSI jejích zaměstnanců, uživatelů nebo návštěvníků Služeb a veřejnosti.
Souhlasíte s tím, že MSI může na základě vlastního uvážení a bez předchozího oznámení ukončit Váš přístup k Službám a / nebo zabránit budoucímu přístupu k Službám, pokud zjistíme, že jste porušili tyto Podmínky užívání nebo jiné dohody nebo pokyny, které mohou být spojeny s používáním Služeb. Souhlasíte také s tím, že jakékoli porušení těchto smluvních podmínek ze strany vás bude představovat nezákonnou a nekalou obchodní praktiku a způsobí nenapravitelné škody MSI, u nichž by peněžité škody byly nedostatečné, a vy dáváte svůj souhlas, aby MSI obdržela jakýkoli soudní příkaz nebo spravedlivou úlevu, kterou MSI považuje za nezbytnou nebo vhodnou za takových okolností. Tyto opravné prostředky jsou doplňkem k jakýmkoli jiným opravným prostředkům MSI, které mohou mít právní nebo majetkové účinky.
Souhlasíte s tím, že MSI může podle svého uvážení a bez předchozího oznámení ukončit přístup k Službám z důvodů, které zahrnují (ale nejsou omezeny) (1) žádosti orgánů činných v trestním řízení nebo jiných vládních agentur, (2) Vaši žádosti (automatické vymazání účtu), (3) ukončení nebo materiálové modifikace Služeb nebo jakékoliv služby nabízené Službami nebo prostřednictvím těchto služeb, nebo (4) neočekávané technické otázky nebo problémy.
Pokud MSI podnikne proti vám právní žalobu v důsledku Vašeho porušení těchto Podmínek použití, MSI bude mít nárok na vrácení peněz od vás a souhlasíte s tím, že zaplatíte všechny přiměřené poplatky právníkům a náklady na takovou činnost, kromě jakékoliv jiné úlevy poskytnuté MSI. Souhlasíte s tím, že MSI nenese odpovědnost vůči Vám ani žádné třetí straně za ukončení Vašeho přístupu k Službám v důsledku porušení těchto Podmínek použití.

Příslušní zákon: Řešení sporů

Souhlasíte s tím, že veškeré záležitosti týkající se vašeho přístupu k Službám nebo jejich využívání, včetně všech sporů, se budou řídit zákony Tchaj-wanu bez ohledu na ustanovení týkající se střetu právních předpisů. Souhlasíte s osobní jurisdikcí na soudních dvorech v Tchaj-pej a vyhněte se jakékoli námitce vůči takové jurisdikci nebo místu. Jakékoli nároky v souladu s těmito Podmínkami užití musí být podány do jednoho (1) roku od vzniku žaloby, nebo je takový nárok nebo žaloba zakázána. Požadavky vyplývající ze samostatných nákupních podmínek pro zboží a služby nepodléhají tomuto omezení. V případě jakýchkoli kontroverzí nebo sporů mezi MSI a Vámi vyplývajících z vašeho užívání Služeb nebo v souvislosti s nimi, se strany okamžitě a v dobré víře pokusí vyřešit jakýkoli takový spor. Pokud nebudeme schopni vyřešit jakýkoli takový spor v přiměřené lhůtě (nejvýše třicet (30) dnů), pak každá strana může takové kontroverze nebo spory předložit na vyjednávání. Pokud nemůže být spor vyřešen prostřednictvím vyjednávání, mohou si strany svobodně uplatnit jakékoli právo nebo opravný prostředek, který má k dispozici podle platných zákonů.

Neplatné, kde je zakázáno

Přestože jsou služby dostupné na celém světě, nejsou všechny funkce, produkty nebo služby diskutovány, odkazovány, poskytovány nebo nabízeny prostřednictvím Služeb nebo na nich dostupné všem osobám nebo všem zeměpisným lokalitám, nebo vhodné nebo dostupné k použití mimo jejich příslušné zeměpisné umístění. MSI si vyhrazuje právo omezit podle vlastního uvážení poskytování a množství jakéhokoli prvku, produktu nebo služby pro jakoukoli osobu nebo zeměpisnou oblast. Jakákoli nabídka jakékoli funkce, produktu nebo služby provedené na Službách je neplatná, pokud je to zakázáno. Pokud se rozhodnete pro přístup k Službám, činíte tak z vlastní iniciativy a jste výlučně odpovědní za dodržování platných místních zákonů.

Různe​​​​​​​

Nesmíte používat, vyexportovat ani zpětně exportovat jakýkoli Obsah ani kopii či úpravu takového Obsahu nebo jiného produktu nebo služby nabízené v rámci Služeb, a to v rozporu s platnými zákony a předpisy.
Pokud je některá z ustanovení těchto Podmínek Použití soudem nebo jiným tribunálem příslušné jurisdikce neplatná nebo nevymahatelná, jsou tato ustanovení omezena nebo vyloučena v nezbytném minimálním rozsahu a nahrazena platným ustanovením, které nejlépe ztělesňuje záměr těchto Podmínek užívání, aby tyto Smluvní podmínky zůstaly v plné platnosti a účinnosti. Tyto Smluvní Podmínky představují úplnou dohodu mezi Vámi a MSI s ohledem na Vaše používání Služeb a všechny další písemné nebo ústní dohody nebo ujednání, které dříve existovaly mezi vámi a MSI, pokud jde o toto použití, jsou tímto nahrazeny a zrušeny.
MSI neschopnost prosazení nebo přísného plnění těchto Podmínek užívání nebude považováno za zproštění jakéhokoli ustanovení nebo jakéhokoli práva MSI, které musí uplatňovat tyto Podmínky užívání, ani postup jednání mezi MSI a Vámi nebo jakoukoli jinou stranou se nebude považovat za změnu jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek. Tyto Smluvní podmínky nebudou interpretovány ani vykládány tak, aby jim vznikly práva nebo opravné prostředky vůči třetím stranám.
Služby mohou obsahovat odkazy na MSI produkty, programy a služby, které nejsou ve vaší zemi oznámeny. Takový odkaz neznamená, že MSI ve vaší zemi hodlá oznamovat takové produkty, programy nebo služby.

Zpětná vazba a Informace

Jakákoli zpětná vazba poskytovaná těmito Službami bude považována za nesoukromou. MSI může tyto informace používat neomezeně
Informace obsažené v těchto Službách mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Copyright © 2018 Micro-Star International Co., Ltd. All rights reserved.