MSI Pravidla pro ochranu osobních údajů

 • 1
 • 2

(A) Tato Pravidla pro ochranu osobních údajů

Shrnutí – Tato Pravidla pro ochranu osobních údajů

Tato Pravidla pro ochranu osobních údajů vysvětlují, jak Zpracováváme Osobní údaje. Tato Pravidla pro ochranu osobních údajů mohou být příležitostně změněna nebo aktualizována, proto pravidelně sledujte aktualizace.

Tato Pravidla pro ochranu osobních údajů uveřejňují všechny subjekty Správce uvedené níže v Sekci (R) (dále společně uváděno jako„MSI“, „my“, „nás“ a „naše“) a jsou adresována jednotlivcům mimo naši organizaci, se kterými máme vzájemný vztah, včetně zákazníků, návštěvníků našich Webových stránek, uživatelů našich Aplikací, jiných uživatelů našich produktů či služeb a návštěvníků v našich prostorách (dále společně uváděno jako „Vy“). Definované termíny použité v těchto Pravidlech pro ochranu osobních údajů jsou vysvětleny níže v Sekci (S). Tato Pravidla pro ochranu osobních údajů mohou být příležitostně změněna nebo aktualizována, aby byly zohledněny změny v našich postupech s ohledem na Zpracování Osobních údajů nebo změny v příslušných právních předpisech. Doporučujeme Vám, abyste si tato Pravidla pro ochranu osobních údajů pečlivě přečetli a abyste pravidelně sledovali tuto stránku, abyste si mohli prostudovat případně změny, které učiníme v souladu s podmínkami těchto Pravidel pro ochranu osobních údajů.

(B) Shromažďování Osobních údajů

Shrnutí – Shromažďování Osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme nebo získáváme: pokud jsou nám dané údaje poskytnuty (např. pokud nás kontaktujete); v průběhu vzájemného vztahu s Vámi (např. pokud provedete nákup); pokud Osobní údaje zveřejníte (např. pokud uskutečníte veřejný příspěvek o nás na sociálních sítích); pokud stahujete, instalujete nebo používáte naše Aplikace; pokud navštívíte naše Webové stránky; pokud se zaregistrujete k využívání jakýchkoli našich Webových stránek, Aplikací, Produktů nebo služeb; pokud dojde k Vaší interakci s obsahem nebo reklamou třetí strany na Webových stránkách nebo v Aplikacích. Také můžeme získat Vaše Osobní údaje od třetích stran (např. od donucovacích orgánů).

Shromažďování Osobních údajů: Vaše Osobní údaje shromažďujeme nebo získáváme z následujících zdrojů:

 • Údaje, které nám byly poskytnuty : Osobní údaje získáváme, pokud nám tyto údaje byly poskytnuty (např. pokud nás kontaktujete e-mailem nebo telefonicky nebo jinými způsoby, nebo pokud nám poskytnete Vaší vizitku nebo podáte žádost o zaměstnání).
 • Údaje ve spojení s pracovněprávními vztahy : Osobní údaje shromažďujeme nebo získáváme v průběhu vztahu, který jsme s Vámi navázali (např. poskytujeme službu Vám nebo Vašemu zaměstnavateli).
 • Údaje, které zveřejníte: Shromažďujeme nebo získáváme Osobní údaje, u kterých zjevně zvolíte zveřejnění, včetně sociálních sítí (např. můžeme shromažďovat údaje z Vašeho profilu/ profilů na sociálních sítích, pokud o nás napíšete veřejný příspěvek).
 • Údaje z Aplikací : Shromažďujeme nebo získáváme Osobní údaje, pokud stáhnete nebo využijete jakékoli naše Aplikace.
 • Údaje z Webových stránek : Shromažďujeme nebo získáváme Osobní údaje, pokud navštívíte naše Webové stránky nebo využijete jakékoli funkce nebo zdroje na našich Webových stránkách nebo prostřednictvím našich Webových stránek.
 • Údaje o registraci : Shromažďujeme nebo získáváme Osobní údaje, pokud využijete nebo se zaregistrujete k využití jakýchkoli našich Webových stránek, Aplikací, Produktů nebo služeb.
 • Údaje o obsahu a reklamě: Pokud dojde k interakci s jakýmkoli obsahem od třetí strany nebo reklam na našich Webových stránkách nebo v našich Aplikacích (včetně zásuvných modulů a Souborů „cookies“ třetí strany), obdržíme Osobní údaje od příslušné třetí strany - poskytovatele, daného obsahu nebo reklamy.
 • Informace o třetí straně : Shromažďujeme nebo získáváme Osobní údaje od třetích stran, které nám tyto údaje poskytují (např. agentury, které referují o úvěrech, orgány činné v trestním řízení, atd.).

(C) Tvorba osobních údajů

Shrnutí – Tvorba osobních údajů

Vytváříme o Vás Osobní údaje (např. záznamy o Vaší interakci s naší společností).

Také o Vás vytváříme Osobní údaje za určitých okolností, například záznamy o Vaší interakci s naší společností a informace o Vaší interakci s naší společností v minulosti.

(D) Kategorie Osobních údajů, které Zpracováváme

Shrnutí – (D) Kategorie Osobních údajů, které Zpracováváme

Zpracováváme: Vaše osobní informace (např. Vaše jméno); demografické údaje (např. Váš věk); Vaše kontaktní údaje (např. Vaši adresu); záznamy o Vašem souhlasu; informace o koupi, platební informace (např. Vaši fakturační adresu); informace o našich Webových stránkách a Aplikacích (např. typ zařízení, který používáte); informace o Vašem zaměstnavateli (pokud jsou relevantní); informace o Vaších interakcích s naším obsahem nebo reklamou; a jakákoli mínění či názory, které nám poskytnete.

Zpracováváme o Vás následující kategorie Osobních údajů:

 • Osobní údaje : křestní jméno/a; preferované jméno; a fotografie.
 • Demografické údaje : pohlaví; datum narození / věk; národnost; oslovení; titul; a jazykové preference.
 • Kontaktní údaje : korespondenční adresu; poštovní adresu; telefonní číslo; e-mailovou adresu; případně informace z kapesních počítačů (Personal Digital Assistant); informace z aplikací pro komunikaci; informace o elektronických zprávách; a informace ze sociálních sítí.
 • Záznamy o souhlasu : záznamy o veškerých souhlasech, které jste poskytli, včetně data a času, způsob poskytnutí souhlasu a jakékoli související informace (např. předmět souhlasu).
 • Informace o koupi : záznamy o koupi a ceně; jméno příjemce; adresu, kontaktní telefonní číslo a emailovou adresu.
 • Platební informace : fakturační záznamy, platební záznamy; fakturační adresy; způsob platby, číslo bankovního účtu nebo číslo kreditní karty; jméno držitele karty nebo jméno majitele účtu; bezpečnostní informace o kartě nebo účtu; datum, od kdy je karta platná; datum konce platnosti karty; informace o BACS; informace o SWIFT; informace o IBAN; výše platby; datum platby; záznamy o šecích.
 • Údaje o našich Webových stránkách a Aplikacích : údaje o zařízení; operační systém; typ prohlížeče; nastavení prohlížeče; IP adresa; jazykové nastavení; data a časy připojení k Webové stránce; statistiky o využívání Aplikace; nastavení Aplikace; data a časy připojení k Aplikaci; lokalizační údaje a další informace o technické komunikaci (z nichž některé mohou být Osobní údaje); uživatelské jméno; heslo; informace o zabezpečeném připojení; údaje o využití; shromažďování statistických údajů.
 • Údaje o zaměstnavateli: pokud Vaše interakce s námi je z pozice zaměstnance třetí strany, jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu Vašeho zaměstnavatele v příslušném rozsahu
 • Údaje o obsahu a reklamě : záznamy o Vaší interakci s naší reklamou on-line a obsahem, záznamy o reklamě a obsahu, které se Vám zobrazují na stránkách nebo obrazovkách Aplikací a jakékoli interakce, které máte s daným obsahem nebo reklamou (např. přejezd myší, kliknutí myší, jakékoli formuláře, které částečně nebo úplně vyplníte) a jakákoli interakce přes dotykovou obrazovku.
 • Mínění a názory : jakákoli mínění a názory, které se rozhodnete nám zaslat nebo o nás veřejně uvést na platformách sociálních sítí.

(E) Citlivé osobní údaje

Shrnutí – Citlivé osobní údaje
Neusilujeme o shromažďování nebo jiné Zpracování Citlivých osobních údajů. Pokud potřebujeme Zpracovat Citlivé osobní údaje pro legitimní účely, činíme tak v souladu s příslušnými právními předpisy.

Neusilujeme o shromažďování nebo jiné Zpracování Citlivých osobních údajů v průběhu naší běžné obchodní činnosti. Pokud je z jakéhokoli důvodu zapotřebí Zpracovat Vaše Citlivé osobní údaje, opíráme se o následující právní základy:

 • Soulad s příslušnými právními předpisy : Můžeme Zpracovávat Vaše Citlivé osobní údaje, pokud je Zpracování vyžadováno nebo povoleno příslušnými právními předpisy (např. za účelem dodržení naší povinnosti podávat zprávy o diverzitě);
 • Odhalování a prevence trestné činnosti : Můžeme Zpracovávat Vaše Citlivé osobní údaje, pokud je Zpracování nutné pro odhalování a prevenci trestné činnosti (např. předcházení podvodům);
 • Určení, výkon nebo obhajoba právních nároků : Můžeme Zpracovávat Vaše Citlivé osobní údaje, pokud je Zpracování nutné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo
 • Souhlas : Můžeme Zpracovávat Vaše Citlivé osobní údaje, pokud jsme od Vás dříve získali výslovný souhlas se Zpracováním Vašich Citlivých osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy (tento právní základ se využívá pouze v souvislosti se Zpracováním, které je zcela dobrovolné – nevyužívá se pro Zpracování, které je z jakýchkoli důvodů nutné nebo povinné.

Pokud nám poskytnete Citlivé osobní údaje, musíte se ujistit, že nám dané údaje můžete legálně zpřístupnit a že platné právní základy se vztahují na Zpracování daných Citlivých osobních údajů.

(F) Účely Zpracování a právní základy pro Zpracování

Shrnutí – Účely Zpracování a právní základy pro Zpracování

Osobní údaje zpracováváme k následujícím účelům: abychom Vám poskytli naše Webové stránky, Aplikace, Produkty a služby; za účelem provozování naší obchodní činnosti; komunikace s Vámi; řízení našich informačních systémů; bezpečnosti a ochrany zdraví; finančního řízení; provádění průzkumů; zajištění bezpečnosti našich prostorů a systémů; provádění šetření, pokud je to nutné; souladu s příslušnými právními předpisy; zdokonalování našich Webových stránek, Aplikací, Produktů a služeb; předcházení podvodům; a náboru a žádostí o zaměstnání.

Účely, za kterými v souladu s příslušnými právními předpisy Zpracováváme Osobní údaje a právní základy, na jejichž základě Zpracování prováníme jsou následující:

Zpracovatelská činnost

Právní základ pro Zpracování

 • Poskytnutí Webových stránek, Aplikací, Produktů a služeb: poskytování našich Webových stránek; Aplikací, Produktů nebo služeb; poskytování vyžádaných propagačních položek; a komunikace s Vámi v souvislosti s danými Webovými stránkami, Aplikacemi, Produkty nebo službami.
 • Zpracování je nutné v souvislosti s jakoukoli smlouvou, kterou jste s námi uzavřeli, nebo pro podniknutí kroků před uzavřením smlouvy s námi; nebo
 • Máme oprávněný zájem na tom, abychom vykonali Zpracování za účelem poskytování našich [sic] (v rozsahu, v jakém dané oprávněné zájmy nejsou převáženy Vašimi zájmy, základními právy nebo svobodami); nebo
 • Dříve jsme obdrželi Váš souhlas se Zpracováním (tento právní základ se využívá pouze v souvislosti se Zpracováním, které je zcela dobrovolné – nevyužívá se pro Zpracování, které je z jakýchkoli důvodů nutné nebo povinné).
 • Provozování naší obchodní činnosti : provozování a řízení našich Webových stránek, našich Aplikací, našich produktů a služeb; poskytování obsahu; zobrazování reklamy a dalších informací; komunikace a interakce s Vámi přes naše Webové stránky, naše Aplikace, naše produkty a služby; a oznamování změn na všech našich Webových stránkách, Aplikacích, produktech nebo službách.
 • Zpracování je nutné v souvislosti s jakoukoli smlouvou, kterou jste s námi uzavřeli, nebo pro podniknutí kroků před uzavřením smlouvy s námi; nebo
 • Máme oprávněný zájem na tom, abychom vykonali Zpracování za účelem poskytování našich Webových stránek, našich Aplikací, našich produktů nebo našich služeb (v rozsahu, v jakém dané oprávněné zájmy nejsou převáženy Vašimi zájmy, základními právy nebo svobodami); nebo
 • Dříve jsme obdrželi Váš souhlas se Zpracováním (tento právní základ se využívá pouze v souvislosti se Zpracováním, které je zcela dobrovolné – nevyužívá se pro Zpracování, které je z jakýchkoli důvodů nutné nebo povinné).
 • Komunikace a marketing : veškerá komunikace s Vámi (včetně e-mailové a telefonické komunikace, komunikace přes textové zprávy, sociální sítě, příspěvky nebo osobní komunikace) za účelem poskytnutí novinek a dalších informací, které by Vás mohly zajímat; komunikace je vždy podmíněna Vaším předchozím souhlasem o účasti v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy; správa a aktualizace Vašich kontaktních údajů v příslušných případech; a obdržení Vašeho souhlasu o účasti v požadovaných případech
 • Zpracování je nutné v souvislosti s jakoukoli smlouvou, kterou jste s námi uzavřeli, nebo pro podniknutí kroků před uzavřením smlouvy s námi; nebo
 • Máme oprávněný zájem na tom, abychom vykonali Zpracování, abychom Vás mohli kontaktovat, a to vždy v souladu s příslušnými právními předpisy (v rozsahu, v jakém dané oprávněné zájmy nejsou převáženy Vašimi zájmy, základními právy nebo svobodami); nebo
 • Dříve jsme obdrželi Váš souhlas se Zpracováním (tento právní základ se využívá pouze v souvislosti se Zpracováním, které je zcela dobrovolné – nevyužívá se pro Zpracování, které je z jakýchkoli důvodů nutné nebo povinné).
 • Řízení technologických systémů : řízení a provozování našich komunikačních technologií; technologických a bezpečnostních systémů; a audity (včetně bezpečnostních auditů) a monitorování daných systémů.
 • Zpracování je nutné pro soulad s právními závazky; nebo
 • Máme oprávněný zájem na tom, abychom vykonali Zpracování za účelem řízení a spravování našich komunikačních technologií a technologických systémů (v rozsahu, v jakém dané oprávněné zájmy nejsou převáženy Vašimi zájmy, základními právy nebo svobodami).
 • Bezpečnost a ochrana zdraví : vyhodnocení bezpečnosti a ochrany zdraví a vedení záznamů; poskytování bezpečného a zabezpečeného prostředí v našich prostorách; soulad s příslušnými právními závazky.
 • Zpracování je nutné pro soulad s právními závazky; nebo
 • Máme oprávněný zájem na tom, abychom vykonali Zpracování za účelem zajištění bezpečného prostředí v našich prostorách (v rozsahu, v jakém dané oprávněné zájmy nejsou převáženy Vašimi zájmy, základními právy nebo svobodami); nebo
 • Zpracování je nutné pro ochranu nezbytných zájmů jakéhokoli jednotlivce.
 • Finanční řízení : prodej; finance; korporátní audit; a řízení dodavatelů.
 • Máme oprávněný zájem na tom, abychom vykonali Zpracování za účelem řízení a provozování finančních služeb v rámci naší obchodní činnosti (v rozsahu, v jakém dané oprávněné zájmy nejsou převáženy Vašimi zájmy, základními právy nebo svobodami); nebo
 • Dříve jsme obdrželi Váš souhlas se Zpracováním (tento právní základ se využívá pouze v souvislosti se Zpracováním, které je zcela dobrovolné – nevyužívá se pro Zpracování, které je z jakýchkoli důvodů nutné nebo povinné).
 • Průzkumy : Vaše zapojení do průzkumů pro účely zjištění Vašich názorů na naše Webové stránky, Aplikace, produkty nebo služby.
 • Máme oprávněný zájem na tom, abychom vykonali Zpracování za účelem provádění průzkumů, zpráv o spokojenosti a marketingových průzkumů (v rozsahu, v jakém dané oprávněné zájmy nejsou převáženy Vašimi zájmy, základními právy nebo svobodami); nebo
 • Dříve jsme obdrželi Váš souhlas se Zpracováním (tento právní základ se využívá pouze v souvislosti se Zpracováním, které je zcela dobrovolné – nevyužívá se pro Zpracování, které je z jakýchkoli důvodů nutné nebo povinné).
 • Bezpečnost : fyzické zabezpečení našich prostorů (včetně záznamů o návštěvách v našich prostorách); nahrávky z uzavřeného kamerového systému; a elektronické zabezpečení (včetně záznamů o přihlášení a podrobnosti o přístupech).
 • Zpracování je nutné pro soulad s právními závazky; nebo
 • Máme oprávněný zájem na tom, abychom vykonali Zpracování za účelem zajištění fyzického zabezpečení a elektronického zabezpečení našich obchodních aktivit a prostorů (v rozsahu, v jakém dané oprávněné zájmy nejsou převáženy Vašimi zájmy, základními právy nebo svobodami).
 • Šetření : zjišťování, vyšetřování a prevence porušování pravidel a trestné činnosti v souladu s příslušnými právními předpisy
 • Zpracování je nutné pro soulad s právními závazky; nebo
 • Máme oprávněný zájem na tom, abychom vykonali Zpracování za účelem zjišťování a ochrany proti porušování našich pravidel a příslušných právních předpisů (v rozsahu, v jakém dané oprávněné zájmy nejsou převáženy Vašimi zájmy, základními právy nebo svobodami).
 • Soudní řízení: určování, výkon a obhajoba právních nároků.
 • Zpracování je nutné pro soulad s právními závazky; nebo
 • Máme oprávněný zájem na tom, abychom vykonali Zpracování za účelem určování, výkonu a obhajoby našich právních nároků (v rozsahu, v jakém dané oprávněné zájmy nejsou převáženy Vašimi zájmy, základními právy nebo svobodami).
 • Dodržování zákonných předpisů : dodržování našich zákonných a regulačních povinností v souladu s příslušnými právními předpisy.
 • Zpracování je nutné pro soulad s právními závazky.
 • Zdokonalování našich Webových stránek, Aplikací, Produktů a služeb : zjišťování problémů na našich Webových stránkách, Aplikacích, produktech nebo našich službách; plánování zdokonalování našich Webových stránek, Aplikací, produktů nebo služeb a tvorba nových Webových stránek, Aplikací, Produktů nebo služeb.
 • Máme oprávněný zájem na tom, abychom vykonali Zpracování za účelem zdokonalování našich Webových stránek, Aplikací, produktů či našich služeb (v rozsahu, v jakém dané oprávněné zájmy nejsou převáženy Vašimi zájmy, základními právy nebo svobodami); nebo
 • Dříve jsme obdrželi Váš souhlas se Zpracováním (tento právní základ se využívá pouze v souvislosti se Zpracováním, které je zcela dobrovolné – nevyužívá se pro Zpracování, které je z jakýchkoli důvodů nutné nebo povinné).
 • Prevence podvodů: Zjišťování, prevence a vyšetřování podvodů.

 • Zpracování je nutné pro soulad s právními závazky (obzvláště v souvislosti s příslušnými pracovněprávními zákony); nebo
 • Máme oprávněný zájem na tom, abychom vykonali Zpracování za účelem zjišťování a ochrany před podvody (v rozsahu, v jakém dané oprávněné zájmy nejsou převáženy Vašimi zájmy, základními právy nebo svobodami).
 • Nábor a žádost o zaměstnání : náborové aktivity; zveřejňování pracovních míst; pohovory; analýza způsobilosti pro příslušnou pozici; záznamy o přijímacích rozhodnutích; podrobnosti o nabídce; a podrobnosti o přijetí.
 • Zpracování je nutné pro soulad s právními závazky (obzvláště v souvislosti s příslušnými pracovněprávními zákony); nebo
 • Máme oprávněný zájem na tom, abychom vykonali Zpracování za účelem náborových aktivit a nakládání s žádostmi o zaměstnání (v rozsahu, v jakém dané oprávněné zájmy nejsou převáženy Vašimi zájmy, základními právy nebo svobodami); nebo
 • Dříve jsme obdrželi Váš souhlas se Zpracováním (tento právní základ se využívá pouze v souvislosti se Zpracováním, které je zcela dobrovolné – nevyužívá se pro Zpracování, které je z jakýchkoli důvodů nutné nebo povinné).

(G) Zpřístupnění Osobních údajů třetím stranám

Shrnutí – Zpřístupnění Osobních údajů třetím stranám

Osobní údaje zpřístupňujeme: soudním a regulačním orgánům; našim externím poradcům; našim Zpracovatelům; veškerým stranám dle potřeby v souvislosti se soudním řízením; veškerým stranám dle potřeby pro účely vyšetřování, zjišťování nebo prevence trestné činnosti; veškerým kupujícím našich služeb; a veškerým třetím stranám, které jsou poskytovateli reklamy, zásuvných modulů nebo obsahu, které používáme na našich Webových stránkách nebo v našich Aplikacích.

Osobní údaje zpřístupňujeme dalším subjektům v rámci MSI skupiny na základě oprávněných obchodních zájmů a za účelem provozování našich Webových stránek, Aplikací Produktů nebo služeb pro Vás) v souladu s příslušnými právními předpisy. Dále zpřístupňujeme Osobní údaje:

 • Vám a v příslušným případech Vámi určeným zástupcům;
 • na vyžádání soudním a regulačním orgánům nebo pro účely oznámení skutečných nebo domnělých porušení příslušných právních předpisů nebo nařízení;
 • účetním, auditorům, právníkům a dalším odborným poradcům MSI, kteří jsou zavázáni smluvní podmínkou mlčenlivosti;
 • třetím stranám - Zpracovatelům (například poskytovatelům platebních služeb, zásilkovým společnostem, atd.), kteří sídlí kdekoli na světě, v souladu s podmínkami uvedenými níže v této Sekci (G);
 • veškerým příslušným stranám, orgánům činným v trestním řízení nebo soudům v příslušném rozsahu pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • veškerým příslušným stranám za účelem prevence, vyšetřování, odhalení nebo trestního stíhání trestné činnosti nebo výkonu trestních sankcí;
 • veškerým třetím stranám – akvizitorům v případě, že prodáme nebo převedeme veškerou naši obchodní činnost nebo aktiva nebo jejich relevantní část (včetně případů reorganizace, rozpuštění či likvidace); a
 • Veškerým třetím stranám – poskytovatelům služeb, pokud naše Webové stránky a naše Aplikace využívají reklamu, zásuvné moduly nebo obsah třetích stran. Pokud dojde k Vaší interakci s takovou reklamou, zásuvnými moduly nebo obsahem, Vaše Osobní údaje mohou být sdíleny s příslušnou třetí stranou – poskytovatelem služeb. Doporučujeme, abyste se seznámili s pravidly pro ochranu osobních údajů dané třetí strany, než dojde k interakci s jejich reklamou, zásuvnými moduly nebo obsahem.

Pokud najmeme třetí stranu – Zpracovatele pro Zpracování Vašich Osobních údajů, daný Zpracovatel bude smluvně zavázán (i) Zpracovávat pouze Osobní údaje v souladu s našimi dříve obdrženými písemnými pokyny; a (ii) využívat opatření pro ochranu důvěrnosti a zabezpečení Osobních údajů; společně s veškerými dalšími požadavky dle příslušných právních předpisů.

(H) Profilování

Shrnutí – Profilování

Osobní údaje podléhají automatizovanému rozhodování a Profilování.

Osobní údaje zpracováváme pro účely automatizovaného rozhodování a Profilování prováděného pro následující účely:

Profilovací činnost

Logika profilovací činnosti

Důsledky pro Vás

Úvěrové ohodnocení

Pokud najmeme třetí stranu (např. agenturu, která referuje o úvěrech), aby nám poskytla informace o vašem úvěrovém ohodnocení a/nebo Vaší úvěrové historii. Tyto informace se analyzují, abychom mohli určit nejvhodněji podmínky, za jakých Vám můžeme v příslušných případech nabídnout úvěr.

Tato Profilovací činnost může mít vliv na to, zda získáte úvěr a na příslušné úrokové sazby daného úvěru.

Slevy na míru

Pokud analyzujeme Vaši nákupní činnost a Vaše zájmy. Tyto informace se analyzují, abychom mohli určit nejvhodnější akci a slevu, kterou Vám můžeme nabídnout.

Tato Profilovací činnost může znamenat, že obdržíte slevy, které nejsou k dispozici ostatním a že ostatní obdrží slevy, které nejsou k dispozici Vám.

 • 1
 • 2